Użycie plików Cookies:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Szczegółowe informacje znajdują się w

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Regulamin korzystania z systemu zamówień hama.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. System zamówien On-Line Hama.pl, zwany dalej Hama.pl, prowadzi sprzedaz towarów za posrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Hama.pl zamieszcza na stronie internetowej www.hama.pl.
 2. Sprzedaz towarów oferowanych przez Hama.pl odbywa sie poprzez zlozenie elektronicznego zamówienia przez Klienta, a nastepnie zaakceptowanie go przez Hama.pl. Zamówienia od Klientów sa przyjmowane na stronie internetowej Hama.pl. Po zlozeniu zamówienia Klient dostaje Emailem wiadomosc, ze zamówienie dotarlo i ze zostalo przyjete do realizacji.

2. Strony transakcji i definicje

 1. Kupującym w Hama.pl może być jedynie osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.07.155.1095).
 2. Sprzedającym jest Hama Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Poznańska 5, będąca właścicielem systemu zakupów On-Line Hama.pl.
 3. Towar - produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 4. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu towaru do Kupującego.
 5. Anulowanie zamówienia - oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w regulaminie.

3. Skladanie, przyjmowanie i realizacja zamówien

 1. Wybrany towar mozna zamówic poprzez wybranie opcji „do koszyka”, a nastepnie po wykonaniu czynnosci, majacych na celu doprecyzowanie zamówienia, zakonczonych wybraniem polecenia „zlóz zamówienie”. Skladajac zamówienie Kupujacy wybiera forme odbioru przesylki.
 2. Zamówienie dla swej waznosci wymaga przyjecia go do realizacji przez Hama.pl. Przyjecie zamówienia do realizacji przez Hama.pl. jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedazy miedzy Hama.pl a Kupujacym.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostepny w magazynie. W przypadku niedostepnosci czesci towarów objetych zamówieniem Kupujacy jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (czesciowa realizacja lub anulowanie calosci zamówienia).
 4. W przypadku, gdy towar jest niedostepny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Hama.pl zastrzega sobie mozliwosc jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Kupujacy zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 5. Do sprzedazy promocyjnej oraz wyprzedazy przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówien nastepuje wedlug kolejnosci wplywania potwierdzonych zamówien na te towary, az do wyczerpania sie zapasów objetych ta forma sprzedaz
 6. Do kazdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia sa skompletowane i gotowe do wysylki.
 7. Kupujacy moze wprowadzac zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Kupujacy moze wycofac zlozone zamówienie w calosci do momentu jego wyslania przez Sprzedajacego. Wprowadzanie powyzszych zmian mozliwe jest poprzez kontakt z opiekunem w centrali. Zgloszenie zmian w realizowanym zamówieniu wywiera skutek w momencie powziecia o nich wiadomosci przez Hama.pl.

4. Ceny towarów i dostawa

 1. Wszystkie ceny towarów podawane sa w zlotych polskich i nie zawieraja podatku VAT. Kupujacy zobowiazany jest równiez do uiszczenia podatku VAT w wysokosci okreslonej przez odpowiednie, obowiazujace w dniu wystawienia faktury przepisy prawa. Podatek VAT zostanie uwzgledniony w tresci wystawionej faktury VAT.
 2. Cena podana przy kazdym towarze jest wiazaca w chwili zlozenia przez Kupujacego zamówienia.
 3. Hama.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujacych sie w jej ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronach Hama.pl badz wprowadzania w nich zmian.
 4. Koszty dostawy zostana uwzglednione w skladanym zamówieniu poprzez dodanie ich do wartosci zamówienia. Dostawa towaru odbywa sie w wybrany przez Kupujacego i okreslony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierajaca informacje o kosztach dostawy znajduje sie pod nastepujacym adresem:
 5. Koszt wysylki przy zamówieniu na kwota wyzsza niz 1000 PLN netto, ponosi Sprzedajacy.

5. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia uzalezniony jest od aktualnej dostepnosci danego towaru w magazynie Hama.pl. Termin realizacji jest to czas, który uplywa od przyjecia zamówienia do realizacji do chwili wyslania zamówionych towarów, przy czym uwzgledniane sa tu tylko dni robocze.
 2. Termin otrzymania przesylki równy jest czasowi realizacji zamówienia i przewidywanemu czasowi dostawy liczonym lacznie.
 3. Hama Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostarczenie towaru lub opóznienie w dostawie spowodowane blednym lub niedokladnym adresem podanym przez Kupujacego. Hama Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za opóznienia dostawy z powodu bledów kuriera.
 4. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT i gwarancja, w przypadku jej udzielenia przez producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Kupujacy powinien niezwlocznie zglosic ten fakt Sprzedajacemu.

6. Platnosc

Kupujacy moze wybrac nastepujace formy platnosci za zamówione towary z dostawa na terytorium Polski:
 1. przedplata
 2. platnosc przy odbiorze: naleznosc pobiera kurier - maksymalna kwota pobrania w przypadku platnosci przy odbiorze wynosi 5000 PLN netto.
 3. przelewem bankowym na konto Hama Polska
Konto: DZ Bank Polska S.A., Pl. Pilsudzkiego 3, 00-078 Warszawa, 86 1740 0006 0000 3000 0035 8930

7. Reklamacje

 1. Kupujacemu przysluguje prawo do zlozenia reklamacji Sprzedajacemu w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzen mechanicznych powstalych w trakcie transportu,
  3. niezgodnosci towaru z towarem okreslonym w zamówieniu. W powyzszych przypadkach Kupujacy powinien odeslac towar przesylka kurierska pod nastepujacy adres: Hama Polska Sp. z o.o. Robakowo, ul. Poznanska 5, 62-023 Gadki. Do odsylanego towaru nalezy dolaczyc fakture zakupowa wraz z opisem powodu reklamacji. Hama Polska nie przyjmuje zadnych przesylek odsylanych za pobraniem
 2. Reklamacje rozpatrywane sa najpózniej w ciagu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedajacego przesylki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pelnowartosciowy, a jesli bedzie to niemozliwe (na przyklad z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedajacy zwróci Kupujacemu równowartosc ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostepne w Hama.pl towary do wyboru. Koszty zwiazane z odeslaniem towaru reklamowanego, Sprzedajacy zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Nie stanowia podstawy reklamacji róznice w wygladzie towarów dostarczonych z zamówionymi, ogladanymi na stronie www Sprzedajacego, które to róznice moga wynikac z innych ustawien (parametrów) monitora Kupujacego.
 4. Kupujacy ma prawo do zlozenia reklamacji w ciagu 1 roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedajacego o wadzie w ciagu miesiaca od daty stwierdzenia niezgodnosci towaru z umowa.

8. Ochrona danych osobowych

 1. W ramach współpracy ze Sprzedającym może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, a w związku z tym obie strony zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”) oraz prawa polskiego.
 2. Kupujący jest zobowiązany:
  1. przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody osób, których dane dotyczą albo na podstawie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według przepisów Rozporządzenia;
  2. do zachowania poufności przez cały okres współpracy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  3. dopilnować, by przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od lub dotyczących drugiej Strony zajmowały się wyłącznie osoby upoważnione - na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i działające wyłącznie na polecenie Strony. Osoby takie zobowiązane są do zachowania poufności. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 • zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych następować będzie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 • nie udostępniać danych osobowych pozyskanych od pozyskanych od lub dotyczących drugiej Strony innym podmiotom aniżeli upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie;
 • do współpracy przy wykonywaniu ww. obowiązków, w tym celem wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
 • Kupujący zobowiązany jest stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 • W związku z działalnością gospodarczą Sprzedający korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. firmie hostingowej,
  2. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
  3. dostawcy usług internetowych,
  4. firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  5. dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  6. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  7. podmiotom świadczącym obsługę księgową.
 • Kupujący zobowiązany jest gwarantować realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 • Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania na zasadach wynikających z przepisów prawa. Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
 • Kupujący odpowiada za wszelkie szkody jakie powstały wobec Sprzedającego lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z niniejszym rozdziałem lub przepisami prawa.
 • Po zakończeniu współpracy Kupujący zobowiązany jest usunąć w terminie 14 dni od dnia zakończenia współpracy wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 • 9. Postanowienia koncowe

  1. Zlozenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
  2. Podmiot prowadzacy system zakupów On-line nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w korzystaniu z Systemu zakupów On-Line zaistniale z przyczyn technicznych (konserwacja, przeglad, wymiana sprzetu, etc) lub innych od niego niezaleznych.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem jego umieszczenia w systemie zakupów On-Line Hama.pl pod adresem www hama.pl i obowiazuje przez czas nieoznaczony.
  4. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  5. Wszelkie zmiany wchodza w zycie z chwila ich opublikowania (zamieszczenia) w systemie zakupów On-Line, w zwiazku z czym Kupujacy jest zobowiazany do biezacej weryfikacji jego postanowien.
  6. Sadem wlasciwym dla rozpatrywania sporów wynikajacych z umowy sprzedazy jest sad wlasciwy dla siedziby Sprzedajacego.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  1Przykładowe, proszę uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym w Państwa firmie.